Documentation > miscellaneous

miscellaneous

Returns all of the 'miscellaneous' attributes.

Usage

http://api.ashton.codes/get/miscellaneous/?key=YOUR_API_KEY&type=DATA_TYPE